Avís legal, Política de privacitat i Cookies

ATENCIÓ: SI US PLAU, LLEGEIXI DETINGUDAMENT AQUESTES CONDICIONS ABANS D’UTILITZAR AQUESTA WEB. NO UTILITZEU AQUESTA WEB EN CAS DE NO ACCEPTAR TALS CONDICIONS.

Prestador del servei: Turismes Vallès, S.A. – A-61958856

Domicili Social: Rambla Ibèria 201, 08205 Sabadell, Barcelona

E-mail: tvalles@turismesvalles.com

Turismes Vallès, S.A. és titular del www.turismesvalles.com posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI -CE) entre una altra normativa vigent, així com informar tots els usuaris de les condicions dús de www.turismesvalles.com i la seva política de privadesa. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Turismes Vallès, S.A. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a www.turismesvalles.com sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris, 6 entenent-se com a suficient amb la publicació a la web.

La informació que conté aquest web es pot facilitar a través d’Internet o d’altres mitjans. Turismes Vallès, S.A. no garanteix la privadesa de les comunicacions realitzades pels usuaris en relació oa través d’aquesta Web. Els usuaris d’aquesta Web afirmen conèixer que les comunicacions transmeses a través d’aquesta són públiques i no comunicacions de caràcter privat.

Turismes Vallès, S.A. no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant el formulari electrònic, el correu electrònic o el registre d’usuari habilitats en aquest lloc web.

Responsabilitat

Mitjançant aquesta Web, Turismes Vallès, S.A. us facilita accés a una varietat de productes i serveis, incloent desenvolupaments informàtics, àrees de download, fòrums de comunicació i informació sobre productes i serveis (d’ara endavant, tots ells denominats conjuntament els “Serveis”).

Turismes Vallès, S.A. us facilita accés a una varietat de productes i serveis, incloent desenvolupaments informàtics, àrees de download, fòrums de comunicació i informació sobre productes i serveis (d’ara endavant, tots ells denominats conjuntament els “Serveis”).

En cap cas Turismes Vallès, SA, els seus subministradors o els altres tercers esmentats en aquest lloc web seran responsables per danys de qualsevol tipus (incloent, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades, virus, interrupció de negoci, danys que poguessin derivar-se de l’incompliment de drets de propietat intel·lectual o industrial, de secrets comercials, de qualsevol compromís contractual, l’honor, drets de la persona o de la vida privada, drets de propietat o qualssevol altres drets d’un tercer com a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzematge, recepció, obtenció o accés als continguts, actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, circulació, emmagatzematge, recepció, obtenció o accés als continguts, manca de veracitat, exactitud, pertinència o actualització dels continguts, no utilitat per a qualsevol propòsit o error en les expectatives generades pels continguts; incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions assumides per tercers i els contractes executats amb tercers a través o com a conseqüència de l’accés als continguts que resultin de l’ús, impossibilitat d’ús o dels resultats del ús de la web, qualsevol lloc web connectat a aquest o dels continguts o informació continguda en qualssevol d’aquests llocs web, ja es base aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s’hagi avisat o no sobre la possibilitat d’aquests danys.

Turismes Vallès, S.A. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. Des de www.turismesvalles.com és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web i atès que Turismes Vallès, S.A. no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts.

Això no obstant, en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Turismes Vallès, S.A. es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest Lloc Web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu; la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, programes d’ordinador, marques registrades o en procés de registre, signes distintius i dominis d’Internet, són propietat de Turismes Vallès , S.A. o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Turismes Vallès, S.A. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor. Tots els drets d’explotació sobre aquests – especialment la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, participació i remuneració per còpia privada – queden reservats.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer a la web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, Turismes Vallès, S.A. compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Tret que s’especifiqui el contrari, els continguts són per a ús personal de l’usuari i no per a ús comercial. Els usuaris no podran modificar, copiar, distribuir, transmetre, mostrar, executar, reproduir, publicar, llicenciar, crear treballs derivatius, transferir o vendre qualsevol informació, programari, productes o serveis obtinguts o inclosos als continguts i/o en aquest web.

Es prohibeix especialment la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de Turismes Vallès, S.A.

Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades), Turismes Vallès, S.A. (A-61958856 amb domicili a Rambla Ibèria 201, 08205 Sabadell, Barcelona) informa que les dades de caràcter personal que es facilitin des del formulari de contacte, butlletins de la pàgina web o mitjançant l’enviament d’un email directe a les nostres adreces de contacte , es tractaran amb la finalitat de donar resposta a consultes o facilitar-vos informació del vostre interès sobre els nostres serveis i productes. Aquestes dades seran afegides a un fitxer de Turismes Vallès, SA, sobre el qual s’aplicaran les mesures de seguretat exigibles per impedir qualsevol fugida o alteració de la informació. No es recolliran dades sensibles dels clients.

Es duran a terme mesures de seguretat per garantir la verificació, l’avaluació i la valoració regular de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

Es duran a terme mesures de pseudonimització (consisteix en el tractament de dades personals de manera que ja no es puguin atribuir a un interessat sense utilitzar informació addicional, sempre que aquesta informació addicional figuri per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no s’atribueixin a una persona física identificada o identificable) i el xifratge (consisteix a transcriure en guarismes, lletres o símbols, d’acord amb una clau, un missatge o text el contingut del qual es vol protegir) de dades personals als casos que siguin necessaris.

És possible que Turismes Vallès, S.A. cediu les vostres dades a tercers (Encarregats de tractament de gestió, 8 encarregats de tractament de manteniment, empreses del grup).

Turismes Vallès, S.A. posa a disposició dels usuaris l’email tvalles@turismesvalles.com per poder sol·licitar o exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament, portabilitat, oblit, desistiment o oposició; indicant com a referència a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”. A més, l’usuari tindrà dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control.

Us informem que en inscriure’s als nostres butlletins o utilitzar el nostre formulari de contacte i donar-nos el vostre consentiment de forma voluntària i expressa, també tindreu el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació d’aquesta voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les adreces abans assenyalades, indicant com a referència “BAIXA PROTECCIÓ DE DADES”.

Turismes Vallès, S.A. no utilitzarà les vostres dades personals per dur a terme monitoritzacions, scoring, preses de decisions, ni creació de perfils de clients.

Les dades personals tractades seran obtingudes directament dels propis clients i seran conservades pel termini legalment establert, tenint en compte el principi de limitació del termini de conservació establert a l’art.5.1 e) del RGPD i de possibles exigències de responsabilitats derivades del tractament . En cas de no demanar les dades personals dels mateixos clients, aquestes seran informades de les fonts sobre les quals s’han adquirit.

El responsable de tractament haurà de notificar a l’Autoritat de Control tan bon punt tingui coneixement que s’ha produït una violació de la seguretat de les dades personals. En cas que la incidència amb les dades poguessin provocar un dany material o immaterial a l’usuari aquest serà informat de forma immediata, i se solucionaran les incidències. A més, els tercers a qui se’ls hagin cedit les dades personals tindran l’obligació notificar sense dilació a Turismes Vallès, S.A. les violacions de la seguretat de les dades personals de què tingui coneixement.

Incorporació dels CV als nostres fitxers

Els CV enviats a través del correu electrònic a disposició dels usuaris seran afegits als nostres fitxers per tal d’analitzar el seu perfil amb la finalitat d’avaluar determinats aspectes personals d’una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, situació econòmica, preferències personals, interessos, fiabilitat, comportament, ubicació o moviments de la persona física esmentada. El Responsable del Tractament us informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. en cas de no complir el CV amb els requisits de cerca de l’empresa, aquest serà eliminat de forma automàtica de la nostra base de dades, la resta de CV s’emmagatzemaran pel període legalment establert.

Aquestes condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts i s’esmenen davant els tribunals competents. Això no obstant, serà obligatori que en cas de conflicte les parts intentin prèviament resoldre la qüestió de mutu acord.

Cookies Turismes Vallès, S.A.

Des de Turismes Vallès, S.A., us informem que la nostra pàgina utilitza cookies, el desinstal·lar-les impedirà que la pàgina funcioni correctament.

Les cookies són un fitxer que es descarrega al vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Els tipus de galetes que utilitza aquesta pàgina web són les següents:

Cookies tècniques són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que hi hagi com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió , accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, fer la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
Galetes de personalització són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris al terminal de l’usuari.
Cookies d’anàlisi són aquelles que permeten al responsable de les mateixes, el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, per introduir millores a funció de lanàlisi de les dades dús que fan els usuaris del servei.
L’aplicació que utilitzem per obtenir i analitzar la informació de la navegació és Google Analytics: http://www.google.com/analytics/ i http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Aquesta aplicació ha estat desenvolupada per Google, que ens presta el servei danàlisi de laudiència de la nostra pàgina. Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i oferir serveis a altres empreses. Podeu conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

Aquesta eina no obté dades dels noms o els cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada per exemple amb el nombre de pàgines vistes, l’idioma, la xarxa social on es publiquen les nostres notícies, la ciutat a la qual està assignada l’adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de terminal des del qual es fa la visita.

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores que cal introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al vostre equip podeu fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al vostre ordinador. Per exemple podeu trobar informació sobre com fer-ho depenent del vostre navegador:

Firefox des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

Chrome des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ca&answer=95647

Explorer des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari des d’aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera des d’aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/ca-ES/cookies.html